POLÍTICA DE DENÚNCIES

1. Objecte

L’objectiu del present document és la presentació de la Política web del Sistema Intern d’informació amb la finalitat de donar compliment a l’art. 25 de la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció; així com en compliment de la resta de normatives nacionals que transposen la mencionada directiva en aquells països on opera GRUPO MIRAI.

El mencionat article estableix “Els subjectes compresos dintre de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, proporcionaran la informació adequada de forma clara i fàcilment accessible, sobre l’ús de tot canal intern d’informació que hagin implantat, així com sobre els principis essencials del procediment de gestió. En cas de comptar amb una pàgina web, aquesta informació haurà de constar a la pàgina d’inici, en una secció separada i fàcilment identificable”.

En conseqüència, a la pàgina web https://es.mirai.com/es/, https://fr.mirai.com/, https://es.mirai.com/ca/, https://pt.mirai.com/, https://www.mirai.com/home/, http://www.nexiasolutions.es/, https://heraton.es/ es trobarà el present document i l’accés al formulari de denúncia.

2. Política web del Sistema Intern d’Informació

Política del sistema intern d´informació

En compliment de la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que transposa al nostre ordenament jurídic la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d’octubre de 2019, coneguda comunament com Directiva Whistleblowing, així com en compliment de la resta de normatives nacionals que transposen l’esmenada directiva en aquells països on operem, GRUPO MIRAI ha implantat un únic Sistema Intern d’informació comú a les entitats que conformen el grup, amb la finalitat de crear un canal d’informacions on les persones poden comunicar informació sobre irregularitats, així com casos d’assetjament laboral.

GRUPO MIRAI està format per les següents entitats:

 • MIRAI ESPAÑA, S.L
 • MIRAI USA LLC
 • MIRAIFUTURE PORTUGAL, LDA
 • MIRAI FRANCE, SARL
 • MEXICO MIRAI HOTELIER S DE RL DE CV
 • HERATON SYSTEMS, S.L.
 • NEXIA SOLUTIONS S.L

L’Òrgan d’Administració de MIRAI ESPAÑA S.L. ha designat un Responsable del Sistema Intern d’Informació, que serà la persona encarregada de rebre i tramitar totes les comunicacions rebudes a través del nostre canal de comunicacions.

Com puc presentar una comunicació?

En cas que es tingui coneixement de la comissió d’alguna infracció per part del personal de GRUPO MIRAI, o motius raonables per pensar que està passant, haurà de comunicar aquesta circumstància per escrit a través del portal web a https://demo-4c19318e0bf80d55f2de.factorialhr.es/complaints; addicionalment, si vostè desitja comunicar aquesta circumstància de manera presencial davant del Responsable del Sistema Intern d’Informació de GRUPO MIRAI, haurà d’indicar-ho a l’apartat de descripció del formulari assenyalat anteriorment.

L’informem que té dret a presentar comunicacions anònimes en cas de considerar-ho oportú.

Le informamos de que los datos personales que facilite mediante el envío del presente formulario serán tratados por Mirai España, S.L. con la finalidad de gestionar la comunicación. Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos en proteccióndatos@mirai.com. Puede obtener información adicional sobre el tratamiento de sus datos en nuestra Política de Denuncias”

L’informem que té dret a presentar comunicacions anònimes en cas de considerar-ho oportú.

En cas de comunicacions rebudes a MIRAI ESPAÑA S.L., que estiguin relacionades amb assetjament laboral, serà necessari que l’informant s’identifiqui, amb la finalitat de poder protegir-lo com a persona assetjada.

Quines persones estan protegides davant represàlies per presentar una comunicació?

GRUPO MIRAI està completament compromès amb el compliment del marc legal vigent, tenint una posició de tolerància zero davant la comissió d’irregularitats. Qualsevol persona podrà presentar una comunicació a GRUPO MIRAI sempre que tingui coneixement de la comissió d’alguna infracció per part del personal de GRUPO MIRAI, o motius raonables per a pensar que està succeint.

GRUPO MIRAI es compromet formalment a prohibir qualsevol classe de represàlia contra informants de bona fe.

Les dades personals de l’informant en cap cas seran comunicats al denunciat.

Sobre quines matèries podrà presentar comunicacions?

L’informant gaudirà de tots els mecanismes de protecció per comunicacions de bona fe relacionades amb les següents matèries:

 • Contratació pública;
 • Serveis, productes i mercats financers;
 • Prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme;
 • Seguretat de productes i conformitat;
 • Seguretat del transport;
 • Protecció del medi ambient;
 • Protecció davant radiacions i seguretat nuclear;
 • Seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals;
 • Salut pública;
 • Protecció dels consumidors;
 • Protecció de la privacitat i les dades personals;
 • Seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació;
 • Infraccions que afecten els interessos financers de la UE; i y
 • Infraccions relatives al mercat interior, incloses les infraccions en matèria de competència i ajudes atorgades pels estats membres de la UE; així com infraccions relacionades amb l’impost de societats o a pràctiques on la finalitat del qual, sigui obtenir un avantatge fiscal que desvirtuï l’objecte a la finalitat de la legislació aplicable de l’impost de societats.

A més de les matèries específiques indicades en el llistat anterior, també gaudiran de protecció els informants de qualsevol acció o omissió que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu; especialment les infraccions relacionades amb pèrdua econòmica per la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social, segons l’establert en la normativa vigent espanyola. Així com en compliment de la resta de normatives que transposen la mencionada directiva en aquells països on opera GRUPO MIRA

En cas que la denúncia estigui relacionada amb un potencial assetjament sexual o per raó de sexe; a MIRAI ESPAÑA S.L., els fets seran posats en coneixement de la Comissió Instructora del Protocol d’assetjament, amb la finalitat de trametre la denúncia d’acord al “Protocol per a la prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe”, per a l’aprovació d’aquest. A la resta de les entitats que conformen GRUPO MIRAI, els fets relacionats amb un potencial assetjament laboral, sexual o per raó de sexe, es regiran pel que s’ha establert en el present procediment, en cas de no existir un protocol CONFIDENCIAL Página 6 de 7 VERSIÓN 2 específic pel mateix

Com tractarà MIRAI les comunicacions que rebi?

De forma general, GRUPO MIRAI remetrà un justificant de recepció de la comunicació presentada en el termini màxim de set dies des de la recepció d’aquesta, i tramitarà la comunicació conforme al procediment intern de gestió de comunicacions de GRUPO MIRAI. El termini màxim de tramitació de comunicacions serà de tres mesos, a excepció de casos d’especial complexitat, i en aquest cas, el termini màxim podrà prorrogar-se per tres mesos addicionals.

El procediment de gestió de comunicacions es regeix pels següents principis:

 • Tolerància zero davant la comissió d’irregularitats;
 • Tramitació efectiva i diligent de les informacions rebudes;
 • Tramitació de les informacions sota els principis d’objectivitat i imparcialitat;
 • Implantació d’un canal segur per a la comunicació i gestió d’informacions;
 • Garantia de confidencialitat de la identitat de l’informant i de qualsevol altre tercer esmenat a les comunicacions, així com de les actuacions portades a terme en la gestió d’aquestes;
 • Accés pel personal mínim imprescindible al contingut de les informacions rebudes;
 • Garantia de la protecció dels informants de bona fe, impedint que puguin ser objecte de qualsevol mena de represàlia, amenaça de represàlia o temptativa de represàlia, per la seva condició d’informants;
 • Garantia de la protecció de les persones afectades sent informades de les accions o omissions que se’ls atribueixen, respectant el seu dret de defensa, dret a ser escoltats, així com garantint el seu dret a la presumpció d’innocència i el seu dret a l’honor, i
 • Garantia de comunicació amb caràcter immediat i col·laboració amb les autoritats competents de les informacions quan puguin ser constitutives de delicte.

Les denuncies relacionades amb situacions d’assetjament laboral a MIRAI ESPAÑA S.L. seguiran el seu propi procediment, del qual, els integrants de MIRAI ESPAÑA S.L. han sigut oportunament informats.

Com puc aclarir dubtes relacionats amb el canal intern d’informació de GRUPO MIRAI?

Estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment que necessiti relacionat amb el canal intern d’informació de GRUPO MIRAI. Pot posar-se en contacte amb el Responsable del Sistema Intern d’Informació mitjançant https://demo-4c19318e0bf80d55f2de.factorialhr.es/complaints

Avís informatiu en matèria de protecció de dades:

L’informem que les dades personals que faciliti mitjançant l’enviament del present formulari, seran tractades per Mirai España, S.L. amb la finalitat de gestionar la comunicació. Pot exercir els seus drets en matèria de protecció de dades a protecciondatos@mirai.com. Pot obtenir informació addional sobre el tractament de les seves dades a la nostra Política de Denúncies.